BIP - Przedszkole nr 1 w Chorzowie

BIP - strona główna
Przedszkole nr 1 w ChorzowiePrzedszkole nr 1 w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót

Treść strony

wersja do druku
STATUT JEDNOSTKI

 

  S T A T U T

 

 

PRZEDSZKOLA NR 1

W CHORZOWIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                              T E K S T  U J E D N O L I C O N Y

 

                                              NAZWA PRZEDSZKOLA

 

                                                                   & 1

 

1.  Przedszkole nosi nazwę Przedszkola Nr 1, jest przedszkolem publicznym.

2.  Siedzibą przedszkola jest Chorzów ul. Obr. Chorzowa 14

3.  Przedszkolu na wniosek Rady Pedagogicznej można nadać imię.

4.   Imię przedszkolu nadaje organ prowadzący, na wniosek Rady Pedagogicznej.

5.   Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu oraz na pieczęciach przedszkola

                                Przedszkole Nr 1

                                    41-506 Chorzów

                                    ul. Obrońców Chorzowa 14

                                    przedszkole1chorzow@wp.pl

           

                                         CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

                                                                      &2

 

1.     Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego w zakresie:

1) udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom z mikrodefektami, przy współpracy z rodzicami;

2) w razie konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym i niedostosowanym społecznie;

3) umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

2.     Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i kształcenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, tworząc warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej”.

3.   Zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym.

4.     Przedszkole wobec rodziny pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze.

5.     Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym, poprzez:

 

·                                            Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

·                                            Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym , co jest dobre, a co złe;

·                                            Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

·                                            Rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

·                                            Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

·                                            Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną;

·                                            Zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

·                                            Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

·                                            Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

·                                            Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

·                                            Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości , aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;

·                                            Dopuszczenie do realizacji – programów dodatkowych , poszerzających realizację podstawy programowej – wychodzących naprzeciw indywidualnym możliwościom i potrzebom dzieci:

6.     Zadanie przedszkola realizuje nauczyciel poszczególnych oddziałów w oparciu o program wychowania w przedszkolu i roczny plan pracy, dobierając właściwe metody i formy pracy wychowawczo – dydaktycznej.

7.     Opiekę nad dzieckiem w czasie jego pobytu w przedszkolu i w czasie zajęć poza przedszkolem sprawuje nauczyciel danej grupy wiekowej przy współudziale osób zatrudnionych w placówce tj. pomocy nauczyciela lub woźnej oddziałowej.

8.     Dziecko powinno być przyprowadzone i odebrane z przedszkola przez rodziców (opiekunów pełnoletnich) lub upoważnioną przez nich pełnoletnią osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo, nie znajdującą się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

 1. W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa woźna oddziałowa lub pomoc nauczyciela zobowiązana jest do odbioru dziecka w szatni od rodziców (opiekunów) lub upoważnionej przez nich osoby i odprowadzenia go do nauczyciela grupy.
 2. Wychowankowie przedszkola ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków w firmie ubezpieczeniowej.
 3. Za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów dziecko może uczestniczyć w zajęciach katechetycznych organizowanych na terenie przedszkola.
 4. Szczegółowe zadania przedszkola i sposoby ich realizacji zawarte są w programie rozwoju przedszkola oraz w rocznym planie działania przedszkola opracowanym na dany rok szkolny.

13.    Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem w szczególności      potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.

                                            

ORGANA PRZEDSZKOLA

 

                                                                     &3

 

1.     Organami przedszkola są:

1) Dyrektor przedszkola,

2) Rada pedagogiczna,

3) Rada rodziców.

2.       Nauczycieli pracujących w przedszkolu , zatrudnia się na stanowiska

          funkcjonariuszy publicznych.

     3       Przedszkole obowiązkowo tworzy organ zwany Radą Rodziców oraz

          określa zasady jego funkcjonowania .                  

4.     W celu zapewnienia właściwie wykonanych kompetencji organów przedszkola określonych w przepisach prawa i statucie placówki, dyrektor przedszkola zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola.

5.     W przypadku konfliktu między radą pedagogiczną, a radą rodziców organem rozstrzygającym jest dyrektor przedszkola. W przypadku sporu między organami przedszkola, a dyrektorem zainteresowana strona zwraca się do organu prowadzącego z prośbą o jego rozstrzygnięcie.

6.     Przedszkolem kieruje nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora.

7.     Stanowisko dyrektora powierza organ prowadzący przedszkole.

8.     Kandydata na stanowisko dyrektora wyłania się w drodze konkursu.

9.     Wymagania jakie powinien spełniać kandydat na stanowisko dyrektora określają odrębne przepisy.

10.     Stanowisko na dyrektora przedszkola powierza się na okres 5 lat szkolnych.

11.     Po upływie w/w okresu organ prowadzący po zasięgnięciu opinii rady rodziców i rady pedagogicznej może przedłużyć powierzone stanowisko na kolejne 5 lat.

12. Organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko dyrektora może go odwołać w trybie określonym w art.38 „Ustawy o Systemie Oświaty”.

13. Do zadań dyrektora przedszkola w szczególności należy:

1)   kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą przedszkola oraz reprezentowanie go na zewnątrz

2)      sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

3)   kształtowanie twórczej atmosfery pracy, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych,

4)     sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne,

5)     realizowanie uchwał rady pedagogicznej oraz rady rodziców, podjętych w ramach ich kompetencji,

6)     opracowanie i realizowanie planu finansowego stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej,

7)      zapewnienie odpowiedniego stanu BHP,

8)     zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

9)     przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola,

10) występowanie z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola,

11) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

14. Rada pedagogiczna, w której skład wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu, stanowi kolegialny organ przedszkola.

15. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

16. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

Zebrania rady pedagogicznej organizowane są według planu rocznego oraz w miarę potrzeb.

17. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem rady.

18. Dyrektor przedszkola przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informację o działalności placówki.

19. Do kompetencji rady pedagogicznej należy:

1)    zatwierdzenie planów pracy przedszkola,

2)    podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych 

      w placówce,

3)   ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki,

4)   podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków;

20. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć,

2) projekt planu finansowego placówki,

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

21. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

22. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu placówki albo jego zmiany.

23. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

24. W przypadku określonym w ust.23 organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

25. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

26. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności a zebrania rady są protokołowane.

27. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników.

28. Rada rodziców stanowi reprezentację rodziców wychowanków.

29.  Rada Rodziców działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty i własnym regulaminem działalności, który nie jest sprzeczny ze statutem przedszkola.

30. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców dzieci tej placówki.

31.  W skład Rady Rodziców wchodzi po 3 przedstawicieli z każdej grupy wiekowej, wybranych na grupowym zebraniu rodziców .

32.  Na posiedzeniu Rady Rodziców , wybrani przedstawiciele wyłaniają większością 2/3 głosów:

·        Przewodniczącego

·        W-ce przewodniczącego

·        Protokolanta

Pozostali Rodzice to:

·        Członkowie

33.   Kadencja Rady Rodziców trwa 3 lata, z możliwością corocznej zmiany ½ składu Rady.

34. Rada rodziców może wystąpić do rady pedagogicznej i dyrektora przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.

35. Dyrektor informuje przewodniczącego rady rodziców o terminie zebrań rady pedagogicznej. W posiedzeniach rady pedagogicznej może brać udział rada rodziców.

36. Rada rodziców gromadzi fundusze niezbędne dla wspierania działalności przedszkola, a także ustala zasady użytkowania tych funduszy.

37.  Kompetencje Rady Rodziców zawarte są w regulaminie Rady Rodziców.

38. Decyzje Rady Rodziców są jawne.

39. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola , który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

 

 

 

                                         ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

                                                                        &4

 

Przedszkole dostosowuje organizację pracy wychowawczo – dydaktycznej z uwzględnieniem potrzeb wychowanków i oczekiwań rodziców, którą określa arkusz organizacyjny zatwierdzony przez organ prowadzący.

 

                                                                         &5

 

1.     Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niesprawności.

2.     Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 dzieci.

3.     W razie potrzeb środowiskowych przyjmuje się dzieci niepełnosprawne, liczba wychowanków nie powinna przekraczać 20, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych.

4.     Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłużeniu orzeczenia Poradni Psychologiczno  - Pedagogicznej określającej ich poziom rozwoju psychicznego i stan zdrowia.

5.     W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, liczba dzieci w oddziale może być niższa od określonej w ust.2.

 

    

                                                                     &6

 

1.     Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest  w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.

2.     Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60min.

3.     Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów)w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe, które nie będę kolidowały z zajęciami ogólnymi ( płatne lub bezpłatne).

4.     Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, a w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, profilaktyczno-korekcyjnych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

1) z dziećmi wieku 3 - 4lat – około 15minut,

2) z dziećmi 5 – 6lat – około 30minut.

5.     Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 

                                                                     &7

 

1.     Przedszkole jest placówką wielooddziałową .

2.     Do realizacji zadań wychowawczo – dydaktycznych budynek posiada 5 sal, które wyposażone są w pomoce i sprzęt do zajęć zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki dzieciom przebywającym w przedszkolu.

 

 

 

                                                                     &8

 

1.   Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący.

2.      W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

1)     czas pracy poszczególnych oddziałów,

2)     liczbę pracowników przedszkola, łącznie z dyrektorem,

3)    ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

 

                                                                 &9

 

1.      Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ,ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia  i higieny oraz oczekiwań rodziców.

2.       Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

                                                 

 

 

                                                                       &10

 

1.     Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący , zgodnie z ust. 4.

2.     Dzienny czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola ,w tym czas przeznaczony na realizację Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego oraz zajęć dodatkowych , jest  nie krótszy niż 5 godzin dziennie tj. od 8.00 – 13.00;

3.      Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie , przy czym:

·                                            Co najmniej 1/5 czasu przeznacza się na zabawę ( w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);

·                                            Co najmniej 1/5 czasu ( w przypadku młodszych dzieci ¼  czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. ( organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);

·                                            Najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;

·                                            Pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel dowolnie zagospodarowuje         ( w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne);

 

4.     Terminy przerw w pracy przedszkola ustalane są przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola ;

5.       O terminie zajęć dodatkowych, jak również o wysokości odpłatności za te zajęcia rodzic (opiekun) zostaje powiadomiony na zebraniu organizacyjnym;

6.        Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i odpłatności za korzystanie z wyżywienia pracowników zawarte są w regulaminie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, który ustala organ prowadzący;

7.      Z wyżywienia mogą korzystać pracownicy przedszkola, a także inne osoby z zewnątrz, wnosząc opłatę w wysokości ustalonej stawki żywieniowej oraz kosztów przygotowania posiłków.

 

 

                           NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 

                                                                  &11

 

 1. W przedszkolu zatrudnia się dyrektora, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
 2. Dyrektor powierza każdemu nauczycielowi i innym pracownikom przedszkola szczegółowy zakres obowiązków , który znajduje się w dokumentacji dyrektora i w teczkach osobowych pracowników.
 3. Do zadań dyrektora , nauczycieli i pozostałych pracowników należy odpowiedzialność za życie , zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek , spacerów itp.

 

 

 

4.     Intendent przedszkola wykonuje prace związane z całością spraw administracyjno – finansowych oraz gospodarczych, a w szczególności:

1)     zaopatrywanie przedszkola w żywność, sprzęt gospodarstwa domowego i środki czystości,

2)     nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych dzieci i personelu,

3)     sporządzanie jadłospisów dekadowych i udostępnianie ich rodzicom,

4)     uczestnictwo w naradach roboczych, prowadzenie magazynu oraz dokumentacji magazynowej, jak również książki druków ścisłego zarachowania,

5)     prowadzenie pełnej księgowości w zakresie przychodów i rozchodów pieniędzy pobranych od rodziców, gotówki podjętej w banku, pieniędzy wypłaconych przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta (dowody wpłat i wypłat, raporty kasowe administracyjno – żywieniowe, miesięczne sprawozdania odpłatności),

6)     codzienne sporządzanie raportów żywieniowych potwierdzonych przez kucharkę i dyrektora,

7)     udział w prowadzeniu inwentaryzacji majątku przedszkola oraz pomoc w opracowaniu dokumentacji w czasie inwentaryzacji,

8)     wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy w placówce.

3.     Kucharka zobowiązana jest:

1)     przyrządzać punktualnie, zdrowe i higieniczne posiłki,

2)     przyjmować produkty z magazynu, kwitować ich odbiór w raportach żywieniowych i dbać o racjonalne ich zużycie,

3)     prowadzić magazyn podręczny,

4)    utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny i dbać o czystość pomieszczeń kuchennych i magazynowych,

5)     brać udział w ustalaniu jadłospisów,

6)     pobierać próby żywieniowe,

7)     wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora przedszkola.

4.     Pomoc kuchenna zobowiązana jest:

1)      pomagać w przygotowaniu posiłków,

2)     utrzymywać w czystości kuchnię, magazyny, szatnię personelu kuchennego oraz w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny,

3)     załatwiać zlecone czynności związane z zakupami i dostarczaniem posiłków,

4)     wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora placówki.

5.     Woźna oddziałowa zobowiązana jest:

1)     utrzymywać w czystości przydzielone pomieszczenia,

2)     pomagać nauczycielowi w czasie prowadzenia zajęć w sali lub poza terenem przedszkola,

3)     wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora przedszkola wynikające z organizacji pracy placówki.

6.     Pomoc nauczyciela zobowiązana jest:

1)     pełnić czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do wychowanków polecone przez nauczyciela oraz inne wynikające z rozkładu czynności dzieci w ciągu dnia,

2)     utrzymywać czystość w przydzielonych pomieszczeniach,

3)     zastępowanie w pracy osoby przebywającej na zwolnieniach lekarskich,

4)     pranie bielizny dziecka w razie zabrudzenia jej w przedszkolu,

5)     wykonywanie innych poleceń dyrektora oraz nauczyciela związanych z bieżącymi potrzebami dziecka i placówki.

7.     Rzemieślnik zobowiązany jest:

1)     konserwować urządzenia i sprzęt przedszkolny,

2)     wykonywać zabiegi pielęgnacyjne na terenie ogrodu przedszkolnego (koszenie trawy, przycinanie krzewów, drzew, plewienie),

3)     zachować szczególne bezpieczeństwo i ostrożność w czasie pracy na wysokości i z prądem przy wyłączonym dopływie energii elektrycznej,

4)     wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora oraz prac zleconych przez pozostałych pracowników przedszkola.

5)     dbać o stan urządzeń technicznych w przedszkolu,

6)     sprzątać i utrzymywać w czystości teren ogrodu przedszkolnego oraz chodniki doprowadzające do przedszkola,

7)     odśnieżać chodniki i wszelkie dojścia do przedszkola oraz stosować środki zapobiegające skutkom gołoledzi,

8)     zapobiegać dewastacji ogrodu przedszkolnego przez obce osoby,

9)     dozorować sprawność urządzeń technicznych i elektrycznych tj. bojlery elektryczne, wodociągi, C.O., instalacja gazowa, a w razie ich niesprawności lub awarii natychmiast zgłosić dyrektorowi lub dzwonić pod numery pogotowia alarmowego w celu uniknięcia awarii,

10)  wykonywać inne polecenia i czynności zlecone przez dyrektora przedszkola.

 

                                                         &12

 

1.     Dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym może utworzyć stanowisko wicedyrektora jeżeli :

1)     przedszkole liczy co najmniej 6 oddziałów;

2)     przedszkole posiada oddziały zlokalizowane w różnych miejscach;

3)     w przedszkolu  co najmniej dwa oddziały pracują dłużej niż 10 godzin dziennie.

2.     Dyrektor przedszkola za zgodą organu prowadzącego, może utworzyć stanowisko wicedyrektora w innych przypadkach niż określone w ust.1&12 , a także, za zgodą organu prowadzącego może tworzyć inne stanowiska kierownicze.

 

 

                                                               &13

 

1.     Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców (opiekunów prawnych).

2.     Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności nauczyciel prowadzi swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

 

                                                                      &14

 

Przedszkole nie jest przedszkolem integracyjnym lecz placówką ogólnodostępną bez oddziałów integracyjnych.

 

 

                                                                      &15

 

1.     Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczną, będąc odpowiedzialnym w szczególności za :

 

1)     życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podpisując stosowną deklarację,

2)     tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania,

3)     planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej jak również za jej jakość i wyniki,

4)     prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznawanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

5)     współpracę ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną i inną.

6)       prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna dziecka 5 i 6 letniego) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej.

 

2.     Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt  z ich rodzicami w celu :

 

1)     poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,

2)     ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,

3)     włączenia ich w działalność przedszkola.

4)     rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia.

3.     Współdziałanie  nauczyciela z rodzicami przybiera formy :

1)     zebrań grupowych,

2)     zajęć otwartych,

3)     uroczystości otwartych,

4)     kontaktów indywidualnych,

5)     informacji na tablicy ogłoszeń.

 

     4.     Formy współpracy uwzględniają prawo rodziców do :

1)     znajomości zadań wynikających z planowania pracy zarówno przez przedszkole jak i nauczyciela,

2)     uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju,

3)         wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat przedszkola.

4)         Uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspierać;

 

5.    Do podstawowych obowiązków rodziców (prawnych opiekunów) dziecka należy:

Ø      przestrzeganie niniejszego statutu;

Ø      respektowanie Uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;

Ø      terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;

Ø      przestrzegania ustalonej organizacji dnia w przedszkolu.

Ø      wspierania nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka

 

 

                                                                       &16

 

1.     Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 – 6 lat, z zastrzeżeniem ust.2 &16.

2.     Dziecko , któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.

3.      Do przedszkola może uczęszczać dziecko z opinią poradni pedagogiczno-psychologicznej o potrzebie wczesnego wspomagania jego rozwoju z zastrzeżeniem , że pobyt może odbywać się w przedszkolu masowym.

4.      Do przedszkola może uczęszczać dziecko z orzeczeniem poradni pedagogiczno-psychologicznej o potrzebie indywidualnego nauczania w sytuacji , gdy jego stan zdrowia uniemożliwia mu lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola.

5.      Do przedszkola może uczęszczać dziecko z orzeczeniem poradni pedagogiczno-psychologicznej o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w sytuacji , gdy jego stan zdrowia uniemożliwia mu lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola.

6.     Rekrutacja dzieci do przedszkola na dany rok szkolny odbywa się od       15 marca do 15 kwietnia.

7.     Kryteria przyjęć dzieci do przedszkola :

                           1)   W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci 5 – 6  – letnie;

2)   Dzieci z rodzin zastępczych.

3)   Dzieci matek lub ojców -  samotnych,

4)   Dzieci rodziców pracujących zawodowo,

5) Dzieci matek lub ojców nie pracujących lub przebywających na urlopach wychowawczych przyjmowane są na taką ilość godzin, jaka wynika z potrzeb rodziców;

8.    W przypadku, kiedy liczba zgłoszonych dzieci przewyższa liczbę miejsc, przyjęć dokonuje się przez społeczną komisję kwalifikacyjną powołaną przez dyrektora przedszkola.

9.   Komisje społeczne dokonują kwalifikacji dzieci na podstawie kart zgłoszeń. Decyzje komisji są protokołowane, zaś imienne listy dzieci przyjętych do przedszkola są wywieszane w miejscu dostępnym dla zainteresowanych.

10. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola powinni przedtem pobrać kartę zgłoszenia dziecka i dokładnie wypełnić.

11. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do :

1)      Dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkolnego oddziału   „O” ;

2)      Zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia w przedszkolu;

3)      Zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;

12.1 Niespełnienie obowiązku , o którym mowa w art.8 obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

12.2   Przez niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu.

 

 1. Dziecko ma prawo – z uwzględnieniem praw Konwencji o Prawach Dziecka - do :

Ø      właściwie zorganizowanego czasu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego zgodnie z zasadami higieny umysłowej,

Ø      ochrony przed wszelkimi formami fizycznej bądź psychicznej przemocy oraz poszanowania godności osobistej,

Ø      życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo – dydaktycznym,

Ø      pomocy w wyrównywaniu różnego rodzaju braków i deficytów  

                                       rozwojowych;

Ø      przygotowania umożliwiającego osiągnięcie „gotowości szkolnej:”

Ø      wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi, bez  

                                        względu  na rasę , płeć, wiek, stan zdrowia, narodowość,    

Ø      zaspokajania poczucia bezpieczeństwa oraz podstawowych potrzeb

                                       fizjologicznych;

Ø      ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków do dnia 30  września.

 

     14.    Dziecko ma obowiązek :

Ø      dbać o zabawki i pomoce dydaktyczne,

Ø      utrzymywać porządek w swoim najbliższym otoczeniu – szatnia, łazienka, sala zabaw (kąciki zainteresowań, zabawki),

Ø      aktywnie uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych i zabawach ruchowych,

Ø      dbać o higienę osobistą i estetyczny wygląd,

Ø      samowolnie nie opuszczać przedszkola,

Ø      zgłaszać wszelkie dolegliwości,

Ø      zachować bezpieczeństwo podczas zabaw, zajęć dydaktycznych i posiłków w sali oraz podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym,

Ø      zgodnie współdziałać w zespole (dzielić się zabawkami i pomocami dydaktycznymi);

 

 

 

15.     Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka z listy dzieci przyjętych do przedszkola w przypadku:

1)  Zalegania z odpłatnością za przedszkole powyżej 2 miesięcy, w sytuacji wyczerpania dopuszczalnych przez Kodeks Cywilny form informowania rodziców o powstałej zaległości płatniczej i proponowanych przez dyrektora sposobów jej uiszczania;

2)      Nieobecności dziecka, które bez dostatecznego usprawiedliwienia nie uczęszcza do przedszkola powyżej  1 – go miesiąca ,

      po uprzednim pisemnym zawiadomieniu rodziców;

3)   W przypadku, gdy dziecko swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu innych dzieci ( przejawów wyjątkowej agresji); po konsultacji z poradnią pedagogiczno-psychologiczną;

4)      Na wniosek lekarza, ze względów zdrowotnych.

5)      Gdy rodzice zataili ważne informacje o dziecku , które uniemożliwiają jego pobyt w przedszkolu;

6)      W przypadku nieprzestrzegania przez rodziców (prawnych opiekunów) postanowień niniejszego statutu.

 

 

 

                                                                      &17

 

1.   Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 1. Zasady gospodarki finansowej i materialnej przedszkola określają odrębne przepisy.
 2. Statut obejmuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej.
 3. Statut znajduje się w kancelarii przedszkola i jest dostępny dla rodziców ( prawnych opiekunów ) oraz pracowników przedszkola.
 4. W razie zmian prawnych statut może ulec zmianie.

 

STATUT WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM UCHWALENIA

Rada pedagogiczna:                                                             Prezydium Rady Rodziców:

Dyrektor:                                                                             Przewodniczący

..................................................                                          .......................................................

 

Nauczyciele:                                                                       Członkowie:

.................................................                                          .......................................................

.................................................                                          .......................................................

.................................................                                          ........................................................    

.................................................                                          ........................................................

................................................                                           .......................................................

.................................................                                          ........................................................  

 

Przedszkole działa na podstawie :

Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. Dz. U z 2004 Nr 256 poz. 2572 ze zmianami w szczególności Ustawy z 11 kwietnia 2007r. o zmianie Ustawy o Systemie Oświaty oraz zmianie  niektórych innych ustaw ( Dz. U 2007r. Nr 80, poz. 542);

Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U z 2006r. Nr 97, poz.674 ze zm.);

Obecny Statut Przedszkola opracowany został na podstawie Rozporządzeń :

Ø      Konwencja Praw Dziecka ( Dz. U. Nr 120 poz. 526, 527 z 1991 roku z późn. zm.).

Ø      Rozporządzenia MEN z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U z 2003r/11/114, z późn. zm.);

Ø      Rozporządzenie MENiS z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie warunków organizowania , kształcenia , wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach i  oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U z 2005r. Nr19, poz.167);  

Ø      Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ; (Dz. U. Nr 4, poz.17  z  2009 r.);

Ø      Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 18 września 2008 r., w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży;

    ( Dz. U. Nr 175, poz.1086 z dnia 1. października 2008r.);

 

Ø      Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach o placówkach (Dz. U z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami);

Ø      Rozporządzenia MEN z 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U z 2001 Nr 61 poz. 624 ze zm.);

Ø      Rozporządzenie MEN z 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach i placówkach publicznych (Dz. U. Nr 36 poz. 155 z 1992 roku z późn. zm.);

Ø      Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydanych przez zespoły orzekające , działające w publicznych poradniach pedagogiczno-psychologicznych (Dz. U. Nr 173 poz. 1072);

 

 

ANEKS DO STATUTU PRZEDSZKOLA NR 1 Z DNIA 17 MARCA 2011.

                                                           §  16

Ust.15            7) Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

                               Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu

§ 18

1.      Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.

2.      Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

                                                                        § 19

1.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka.

2.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

                                                                        § 20

1.      Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.

2.      Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.

3.      Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z:

1.      rodzicami dzieci,

2.      poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi,

3.      placówkami doskonalenia nauczycieli,

4.      innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,

5.      organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

                                                                        § 21

            Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:

1.      dziecka,

2.      rodziców dziecka,

3.      nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z dzieckiem,

4.      poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej.

 

                                                                          § 22

    1.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana dzieciom w formie:

- zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

-        porad i konsultacji.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

                                                                          § 23

1.      Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5.

2.      Zajęcia logopedyczne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 4.

3.      Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia terapeutyczne organizowane są dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 10.

                                                                         § 24

Porady i konsultacje dla dzieci oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści.

                                                                         § 25

1.      Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści prowadzą działania mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci oraz rozpoznanie ich zainteresowań i uzdolnień, a także zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień dzieci.

2.      Działania, o których mowa w ust. 1, obejmują obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

3.      W razie stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora.

                                                                         § 26

1.      Planowanie i koordynowanie udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy do obowiązków zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem.

2.      Zespół, o którym mowa w ust. 1, tworzy dyrektor.

3.      Zespół tworzony jest dla:

- dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii,

- dziecka, w stosunku do którego stwierdzono, że ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną – niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia dziecka taką pomocą.

4.      Pracę zespołu koordynuje osoba wyznaczona przez dyrektora. Jedna osoba może koordynować pracę kilku zespołów.

5.      Zadania i sposób działania zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy szczególne.

                                                                        § 27

Zadaniem pedagoga i psychologa w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:

1.      prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron dziecka,

2.      minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

3.      prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

                                                                         § 28

Zadaniem logopedy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:

1.      prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci, w tym mowy głośnej i pisma,

2.      diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym dzieciom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z tym dzieckiem,

3.      prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla dzieci,

4.      podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej,

5.      współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka.

 

 

 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487)

Dzień publikacji: 2 grudnia 2010r.

Data wejścia w życie: 1 lutego 2011r.

 

 

                  Działając na podstawie powyższego Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej – Grono Pedagogiczne Przedszkola nr 1 w Chorzowie , pod przewodnictwem dyrektor mgr Marioli Piecha , przyjmuje aneksem zapis włączony do Statutu Przedszkola nr 1 w Chorzowie.

 

Chorzów 17.marca 2011r.

 

 

Obecne:                                                                                            Przewodnicząca RP:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 osoba odpowiedzialna za treść: Agnieszka Blachnik, dnia: 2012-11-18
utworzony: 06-10-2006 / modyfikowany: 04-09-2016
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Przedszkole nr 1 w Chorzowie 2018, kontakt: przedszkole1chorzow@wp.pl